PDA

View Full Version : Đề thi Đường lối Cm của Đảng cộng sản VN (tổng hợp)[d]evil[l]eading
07-23-2011, 04:44 PM
Pic này để tổng hợp đề thi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam của các khóa trên để làm tài liệu cho các em khóa sau, mn ai thấy còn thiếu sót thì bổ sung thêm phía dưới giúp mình ;) box này chỉ dùng để post đề, nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức!
Ngoài ra pic cũng dùng để tổng hợp đề của các khóa tiếp theo, mong mn vào ủng hộ :covu:


Đề 1
1. Trình bày quan điểm của Đảng về xây dựng kinh tế thị trường định hướng xhcn qua đại hôi 9,10. Phân biệt kinh tế hàng hóa với kinh tế thị trường
2. Trình bày đường lối cách mạng nước ta giai đoạn 65-75. Quan điểm nào trong đường lối cho thấy cm nước ta là toàn dân, toàn diện, kháng chiến lâu dài ...


Đề 2:
1. nội dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? sự khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị 10/1930? tại sao có sự khác nhau đó!! ( đại loại như thế. hihi)
2. quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại ĐH IX, X? nét mới trong nhận thức so với ĐH VIII?

Đề 3:
1. nêu hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa của chỉ thị kháng chiến kiến quốc.
2. a/ nêu nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đc hình thành đầu tiên ở văn kiện nào?(mình ko nhớ rõ lắm, đại loại là như thế)
b/ nêu đặc điểm của nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp?

Đề 4:
1. nêu nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị Trần Phú
2. phân tích quan điểm CNH-HĐH đại hội Đảng X. Chỉ ra các điểm mới trong quan điểm CNH-HĐH đại hội IX , X so với đại hội VIII


Đề 5:
1 : phân tích nội dung luận cương chính trị Trần Phú.chỉ ra các hạn chế của luận cương.
2 : phân tích nội dung thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.


Đề 6:
1. Chủ chương nhận thức mới của Đảng giai đoạn 1936- 1939.
2. Cụm từ " Hệ thống chính trị" được đưa ra vào thời gian nao? Nhận thức mới của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị? khái niệm hệ thống chính trị định hướng XHCN?

Đề 7:
1. Nêu hoản cảnh nước ta sau tháng 7/1954. Nêu chủ trương quan điểm của Đảng tại đại hội III (9/1960)?
2. a, Nêu CNH thời kì trước đổi mới và sau đổi mới
b, Nêu quá trình nhận thức mới của Đảng về CNH- HĐH từ Đh VI -đh VIII


Đề 8:
1, Nêu đường lối kháng chiến chống pháp 1946-1950, ý nghĩa của đường lối?
2, a, quá trình thay đổi nhận thức về nền kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa từ Đh VI- Đh X
b, Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hoá có thể đồng nhất ko? Vì sao?

Đề 9:
1. em hãy nêu nội dung và ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 65-75
2. nêu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng trong đại hội 9 và 10.phân biệt kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường?


Đề 10:
1: quan điểm chủ trương về xây dựng phát triển văn hoá thời kì đổi mới
2: mục tiêu của CNH-HĐH? công nghiệp hoá hiện đại hoá gắn với phát triển nền kinh tế trí thức?


Đề 11 :
1: Chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Đảng ra đời trong hoàn cảnh nào? Phân tích nội dung, ý nghĩa của chị thị ?
2: a. Phân tích nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta?
b. Cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp của nước ta được hình thành từ bao giờ? Vì sao?


Đề 12 :
1: vì sao đảng ta phải chỉ ra đường lối kháng chiến chống pháp? nêu nội dung đường lối giai đoạn từ 1946-1950,nêu ý nghĩa của đường lối
2: a) quá trình đổi mới tư duy của đảng từ đại hội VI- X
b)Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hoá có thể đồng nhất ko? Vì sao?

meteor764
10-10-2011, 11:03 AM
Hum nay vừa thi đường lối về, mình up lên cho các bạn tham khảo :covu::tungxen::suynghi::dungroi:

Đề thi môn ĐƯỜNG LỐI CM của ĐCSVN khoa TCDN ngày 10/10/2011
CA 1( 7H30-9H)
ĐỀ CHẴN:
Câu 1: -Quan điểm chỉ đạo và chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hóa thời kỳ đổi mới của Việt Nam. :chemgio:
-Phân tích quan điểm: " Văn hóa là nền tảng tinh thân xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển Kinh tế xã hội. :x

cÂU 2: - Mục tiêu của Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. :x
Nội dung của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. ĐIểm mới về nội dung này trong đại hội XI.ĐỀ LẺ:
Câu 1: Trinh bày chủ trương của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1965-1975
Câu 2: Trình bày tư duy của dảng ve kt thi truong từ đại hội 9 - 11
- Phânn biêt kt hàng hóa và kt thi truòng

Đề chẵn vào chương IV và chương VII, để lẻ vào chương III và chương V, hy. Mình ôn chg 3 và 5 kỹ quá, đi thi vào IV và VII :tungxen::covu::chemgio:

Có gì mình sẽ tìm hiểu và up tiếp đề của ca sau cho các bạn tham khảo. :x

Continue.......................................... ......................................

sky_bk
10-10-2011, 11:30 AM
Đề lẻ ca 2 (10-10)
1, Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa bản chỉ thị kháng chiến kiến quốc.
2. a,Quan điểm về KTTT :thaphuong:
b, Đặc điểm của nền kt tập trung bao cấp :-s

trung.aof
10-12-2011, 07:32 PM
Đề lẻ ca 2 (10-10)
1, Hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa bản chỉ thị kháng chiến kiến quốc.
2. a,Quan điểm về KTTT :thaphuong:
b, Đặc điểm của nền kt tập trung bao cấp :-s

bạn ơi đề này câu 2 thiếu, hjx ng` ta hỏi thêm mấy ý nhỏ nữa để phân loại sinh viên mà. câu 2b có hỏi thêm là đặc điểm nào làm triệt tiêu yếu tố thị trường gì đó.câu 2a cũng pai giải thích về kttt qua Đại Hội IX nữa.......ok !

Cream_3012
10-13-2011, 09:43 PM
đề chẵn ca 2 (10/10)
câu 1: phân tích đương lối ĐH 3 ( 9/1960). giải thích vì sao đảng ta lại nêu ra đc đường lôi đúng đắn sáng tạo đó
câu 2: nêu đường lối đối ngoại của dảng ta đại hội 7 đến 11.sự đổi mới trong đường lối đối ngoại đc thể hiện ở nghị quyết nào ? giải thích

NguyenKem
06-11-2012, 01:09 PM
hôm nay vừa đi thi về (11/6/2012)
Đề lẻ (mình thi đề này nên chỉ nhớ 1 đề thui, từ ngữ thì ko chinh xác nhưng nội dung là vậy)
Câu 1 (5 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung ,ý nghĩa của " kháng chiến kiến quốc"
Câu 2 (5 điểm) a, Quá trình đổi mới trong nhận thức về tư duy của Đảng về kttt qua các kỳ đại hội.Tại sao nói đại hội IX đươc " coi là" kỳ đại hội cơ sở của việc hình thành kttt định hướng XHCN?
b, trình bày đặc điểm của nền kinh tế tập trung bao cấp. Đăc điểm nào quan kìm hãm nền kinh tế

Vương Thị Hải
06-18-2012, 05:15 PM
Đề chẵn: Câu 1: phân tích nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong những năm 1939-1945. Nội dung nào thể hiện việc tập hợp lực lượng dân tộc của Đảng? giải thích?
Câu 2: thế nào là kinh tế thị trường định hướng xhcn? Chủ trương của Đảng về tiếp tục? hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xhcn
Đề lẻ:

dotall
12-11-2012, 03:05 PM
20 câu đường lối đây nhé.. chắc chắn vào 2/20 câu này. các e khóa sau có thể vào tham khảo mà học dần đi, mai mình thi k biết như nào :((
CÂU 1: phân tích nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
điểm khác nhau cơ bản giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị của đảng . Nguyên nhân chủ yếu của sự khác biệt đó ?
CÂU 2: phân tích chủ trương nhận thức mới của Đảng trong những năm 1936-1939. vì sao Đảng ta lại có chủ trương nhận thức mới đó? ý nghĩa của những chủ trương đó.
CÂU 3: trình bày hoàn cảnh lịch sử ra đời và phân tích nội dung luận cương chính trị của Đảng. nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của luận cương chính trị so với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
CÂU 4: chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Đảng ta ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào? phân tích nội dung ý nghĩa của bản chỉ thị?
CÂU 5: phân tích nội dung, ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của đảng trong những năm 1939-1941. Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập Mặt trận việt minh thể hiện ở chủ trương nào?
CÂU 6: vì sao Đảng phát động kháng chiền toàn quốc 19.12.1946? phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống pháp của đảng trong những năm 1946-1950 và nêu ý nghĩa của đường lối đó?
CÂU 7: phân tích nội dung đường lối chiến lược cách mạng VN đc thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3(9.1960). dựa trên cơ sở nào mà Đảng đưa ra đường lối cách mạng độc đáo và sáng tạo như vậy?
CÂU 8: trình bày đặc điểm nước ta sau tháng 7.1954 và phân tích nội dung đg lối chiến lược cách mạng VN đc thông qua tại đại hội toàn quốc lầ 3 của đảng?
CÂU 9: Phân tích nội dung và nêu ý nghĩa của đg lối kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1965-1975. Nội dung nào thể hiện đg lối kháng chiến chống mỹ là chiến tranh nhân dân ,toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính?
CÂU 10: phân tích quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa của đại hội 10. điểm mới trong tư duy về công nghiệp hóa , hiện đại hóa của đại hội 9 và 10 so với đại hội 8 là gì?
CÂU 11: mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta.
phân tích nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta.
CÂU 12: đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trc và sau đổi mới?
quá trình đổi mới về tư duy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng từ đại hội 6 đến đại hội 10
CÂU 13: Phân tích mục tiêu, quan điểm của đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kt thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
CÂU 14: phân tích chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kt thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nc ta. thế nào là nền kt thị trg định hướng xhcn?
CÂU 15: -phân tích nhận thức của đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở nc ta. tư tưởng nền kt thị trường xhcn có từ khi nào?
- đặc điểm của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. đặc điểm nào làm triệt tiêu các yếu tố của thị trường?
CÂU 16: - sự hình thành tư duy của đảng về nền kt thị trường từ đại hội 6 đến đại hội 10 của đảng.
- kenh tế hàng hóa và kinh tế thị trường có đồng nhất nhau k? giải thích?
CÂU 17: phân tích tư duy của đảng về nền kinh tế thị trường từ đại hội đảng lần thứ 9 đến lần thứ 10. phân biệt kt hàng hóa và kt thị trường.
CÂU 18: phân tích nhận thức mới của đẳng vầ đường lối xâu dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới đất nước.
vì sao đổi mới hệ trống chính trị để đổi mới kinh tế/
CÂU 19: trình bày quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới ở nước ta. vì sao văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển?
CÂU 20: Phân tích tư duy của đảng về đg lối đối ngoại từ đại hội đảng lần thứ 8 đến lần thứ 10. sự đổi mới tu duy đg lối đối ngoại của đảng đc đánh dấu bằng nghị quyết nào? giải thích.

Little Flower
12-13-2012, 04:41 PM
Đề ngàu 12-12-2012
Câu 1: Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng giai đoạn 1951-1954. Dựa trên cơ sở nào để Đảng đề ra đường lối đó? ( câu này ko có trong đề cương luôn huhuhu)
Câu 2: Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ đại hội IX đến XI. Phân biệt KT hàng hóa và KT thị trường. Vì sao gọi ĐH IX là đại hội "kinh tế thị trường" ?

huyendoan_49
01-02-2013, 08:30 PM
12/12/2012 Tài chính doanh nghiệp
đề lẻ
1,- mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta
-phân tích nội dung và định hướng CNH,HĐh gắn với nền kinh tế tri thức ở nước ta
- Nội dung CNH,HĐH đại hội 11 có gì mới?
2, trình bày quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa thời kì đổi mới của nước ta? vì sao văn hóa là động lực của sự phát triển