Mẫu bảng chấm công bằng Excel cho các bạn kế toán tham khảo

Hiện nay kế toán vẫn đang sử dụng 2 loại mẫu bảng chấm công là theo Thông tư 200 (thay thế QĐ 15) và mẫu bảng chấm công theo QĐ 48 (dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Để tiện cho các bạn sau đây xin gửi tới các bạn các mẫu bảng chấm công này.

1. Mẫu bảng chấm công trên Excel


Đây là mẫu bảng chấm công mới nhất hiện nay.


2. Mẫu bảng chấm công theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị : ................. Mẫu số: 01a - LĐTL
Bộ phận : .............. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ....năm......

Ngày trong tháng Quy ra công

STT
Họ và tên Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc
chức vụ
1
2
3
...
31 Số công hưởng lương
sản phẩm Số công hưởng lương
thời gian Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ....% lương Số công hưởng BHXH
A B C 1 2 3 .... 31 32 33 34 35 36Cộng
Ngày ... tháng ... năm...
Người chấm công Phụ trách bộ phận Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:
- Lương SP: SP - Nghỉ phép: P
- Lương thời gian: + - Hội nghị, học tập: H
- Ốm, điều dưỡng: Ô - Nghỉ bù: NB
- Con ốm: Cô - Nghỉ không lương: KL
- Thai sản: TS - Ngừng việc: N

Có được bảng chấm công rồi thì các bạn làm thanh toán lương cho nhân viên của mình.