Chào mừng bạn đến với Diễn đàn sinh viên Học viện Tài chính.
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 27
 1. #1
  ... Ctrl + X ...
  Ngày tham gia
  Sep 2008
  Địa điểm
  Sờ Vờ Tờ Chờ
  Tuổi
  27
  Bài viết
  1,853

  Mặc định Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân hàng

  Bản đầy đủ dùng để in và ép plastic rất đẹp
  Files đính kèm Files đính kèm

  Coding...

 2. #2
  ... Ctrl + X ...
  Ngày tham gia
  Sep 2008
  Địa điểm
  Sờ Vờ Tờ Chờ
  Tuổi
  27
  Bài viết
  1,853

  Mặc định

  SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN
  CẤP I CẤP II
  LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG
  111 Tiền mặt
  1111 Tiền mặt Việt Nam
  1112 Ngoại tệ
  1113

  112 Tiền gửi ngân hàng
  1121 Tiền Việt Nam
  1122 Ngoại tệ
  1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

  113 Tiền đang chuyển
  1131 Tiền Việt Nam
  1132 Ngoại tệ

  121 Đầu tư tài chính ngắn hạn
  1211 Cổ phiếu
  1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

  128 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
  1281 Tiền gửi có kỳ hạn
  1282 Đầu tư ngắn hạn khác

  129 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

  131 Phải thu của khách hàng

  133 Thuế GTGT được khấu trừ
  1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
  1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

  136 Phải thu nội bộ
  1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
  1368 Phải thu nội bộ khác

  138 Phải thu khác
  1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
  1385 Phải thu về cổ phần hóa
  1388 Phải thu khác

  139 Dự phòng các khoản thu khó đòi

  141 Tạm ứng

  142 Chi phí trả trước ngắn hạn

  144 Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

  151 Hàng hóa mua đang đi đường

  152 Nguyên liệu, vật liệu

  153 Công cụ, dụng cụ

  154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

  155 Thành phẩm

  156 Hàng hóa
  1561 Giá mua hàng hóa
  1562 Chi phí thu mua hàng hóa
  1567 Hàng hóa bất động sản

  157 Hàng gửi đi bán

  158 Hàng hóa kho bảo thuế

  159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  161 Chi sự nghiệp
  1611 Chi sự nghiệp năm trước
  1612 Chi sự nghiệp năm nay

  LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN

  211 Tài sản cố định hữu hình
  2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
  2112 Máy móc, thiết bị
  2113 Phương tiện vận tải truyền dẫn
  2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
  2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm
  2118 Tài sản cố định khác

  212 Tài sản cố định thuê tài chính

  213 Tài sản cố định vô hình
  2131 Quyền sử dụng đất
  2132 Quyền phát hành
  2133 Bản quyền, bằng sáng chế
  2134 Nhãn hiệu hàng hóa
  2135 Phần mềm máy tính
  2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
  2138 Tài sản cố định vô hình khác

  214 Hao mòn TSCĐ
  2141 Hao mòn TSCĐ cố định hữu hình
  2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
  2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
  2147 Hao mòn bất động sản đầu tư

  217 Bất động sản đầu tư

  221 Đầu tư vào công ty con

  222 Vốn góp liên doanh

  223 Đầu tư vào công ty liên kết

  228 Đầu tư dài hạn khác
  2281 Cổ phiếu
  2282 Trái phiếu
  2288 Đầu tư dài hạn khác

  229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

  241 Xây dựng cơ bản dở dang
  2411 Mua sắm TSCĐ
  2412 Xây dựng cơ bản
  2413 Sửa chữa lớn TSCĐ

  242 Chi phí trả trước dài hạn

  243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

  244 Ký qũy, ký cược dài hạn

  LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ

  311 Vay ngắn hạn

  315 Nợ dài hạn đến hạn trả

  331 Phải trả người bán

  333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  3331 Thuế GTGT phải nộp
  33311 Thuế GTGT đầu ra
  33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
  3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
  3333 Thuế xuất nhập khẩu
  3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3336 Thuế tài nguyên
  3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
  3338 Các loại thuế khác
  3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

  334 Phải trả người lao động
  3341 Phải trả công nhân viên
  3342 Phải trả người lao động khác

  335 Chi phí phải trả

  336 Phải trả nội bộ

  337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

  338 Phải trả, phải nộp khác
  3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
  3382 Kinh phí công đoàn
  3383 Bảo hiểm xã hội
  3384 Bảo hiểm y tế
  3385 Phải trả về cổ phần hóa
  3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
  3387 Doanh thu chưa thực hiện
  3388 Phải trả, phải nộp khác

  341 Vay dài hạn

  342 Nợ dài hạn

  343 Trái phiếu phát hành
  3431 Mệnh giá trái phiếu
  3432 Chiết khấu trái phiếu
  3434 Phụ trội trái phiếu

  344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

  347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

  351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

  352 Dự phòng phải trả

  LOẠI 4: NGUỒN VỐN CHỦ SỠ HỮU

  411 Nguồn vốn kinh doanh
  4111 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu
  4112 Thặng dư vốn cổ phần
  4118 Vốn khác

  412 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tài sản

  413 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái
  4131 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
  4132 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB

  414 Quỹ đầu tư phát triển

  415 Quỹ dự phòng tài chính

  418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

  419 Cổ phiếu quỹ

  421 Lợi nhuận chưa phân phối
  4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
  4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

  431 Quỹ khen thưởng phúc lợi
  4311 Quỹ khen thưởng
  4312 Quỹ phúc lợi
  4313 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

  441 Ngồn vố đầu tư xây dựng cơ bản

  461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
  4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
  4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

  466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

  LOẠI 5: DOANH THU
  511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  5111 Doanh thu bán hàng hóa
  5112 Doanh thu các thành phẩm
  5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
  5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá
  5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

  512 Doanh thu bán hàng nội bộ
  5121 Doanh thu bán hàng hóa
  5122 Doanh thu bán các thành phẩm
  5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ

  515 Doanh thu hoạt động tài chính khác

  521 Chiết khấu thương mại

  531 Hàng bán bị trả lại

  532 Giảm giá hàng bán

  LOẠI 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

  611 Mua hàng
  6111 Mua nguyện vật liệu
  6112 Mua hàng hóa

  621 Chi phí nguyên vậ liệu trực tiếp

  622 Chi phí nhân công trực tiếp

  623 Chi phí sử dụng máy thi công
  6231 Chi phí nhân công
  6232 Chi phí vật liệu
  6233 Chi phí dụng cụ sản xuất
  6234 Chi phí khấu hao máy thi công
  6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6238 Chi phí bằng tiền khác

  627 Chi phí sản xuất chung
  6271 Chi phí nhân viên phân xưởng
  6272 Chi phí vật liệu
  6273 Chi phí dụng cụ sản xuất
  6274 Chi phí khấu hao TSCĐ
  6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6278 Chi phí bằng tiền khác

  631 Giá thành sản xuất

  632 Giá vốn hàng bán

  635 Chi phí tài chính

  641 Chi phí bán hàng
  6411 Chi phí nhân viên
  6412 Chi phí vật liệu bao bì
  6413 Chi phí dụng cụ đồ dùng
  6414 Chi phí khấu hao TSCĐ
  6415 Chi phí bảo hành
  6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6418 Chi phí bằng tiền khác

  642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
  6421 Chi phí nhân viên quản lý
  6422 Chi phí vậ liệu quản lý
  6423 Chi phí đồ dùng văn phòng
  6424 Chi phí khấu hao tài sản cố định
  6425 Thuế phí và lệ phí
  6426 Chi phí dự phòng
  6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6428 Chi phí bằng tiền khác

  LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC
  711 Thu nhập khác

  LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC
  811 Chi phí khác

  821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành
  8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

  LOẠI 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  911 Xác định kết quả kinh doanh

  TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

  001 Tài sản thuê ngoài

  002 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hàng, nhận gia công

  003 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

  004 Nợ khó đòi đã xử lý

  007 Ngoại tệ các loại

  Coding...

 3. #3
  Thành viên lớp
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Tuổi
  28
  Bài viết
  1

  Mặc định

  mình thấy cái này sao giống nguyên lí kế toán thế.theo mình được biết thì mình đang học môn kế toán ngân hàng thầy có một số tài khoản không giống NLKT.ví dụ tiền gửi của khách hàng;421:tiền gửi của KH bằng đồng việt nam mà.bạn có thể xem lại không

 4. #4
  Vang danh khắp trường
  Ngày tham gia
  Nov 2008
  Địa điểm
  DotA Progamer
  Tuổi
  26
  Bài viết
  2,227

  Mặc định

  Thay cái bảng hệ thống tài khoản đi bạn , bảng này down về check thấy sai nhiều quá
  [SIGPIC][/SIGPIC]
  Anh đã tìm em giữa nẻo khơi

  Giữa ngàn sóng gió giữa mưa rơi

  Giữa ngày đông lạnh sương giăng trắng

  Để được bên nhau suốt một đời

 5. #5
  Bàn trưởng
  Ngày tham gia
  Nov 2009
  Bài viết
  140

  Mặc định

  Post nhầm ùi, HTTKKTNH khác với TKKTDN...
  Mọi người tham khảo httkktnh taih file đính kèm nha.
  Files đính kèm Files đính kèm
  ...Tôi ko là số 1 nhưng tôi là duy nhất...!!!

 6. #6
  Thành viên lớp
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  2

  Mặc định

  ban dau la he thong tai khoan cua kt doanh nghiep, hjc ty nua thi chet anh e

 7. #7
  Thành viên lớp
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Tuổi
  26
  Bài viết
  2

  Mặc định

  sao giong httk cua nlkt wa pan oi

 8. #8
  Thành viên lớp
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Tuổi
  26
  Bài viết
  3

  Mặc định

  uhm.tớ cũng thấy thế,tớ đang cần tk kế toán Ngân Hnag lắm ne

 9. #9
  Thành viên lớp
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Tuổi
  26
  Bài viết
  3

  Mặc định

  các mem ơi,ngủ sớm mai con đi học

 10. #10
  Thành viên lớp
  Ngày tham gia
  Aug 2010
  Tuổi
  26
  Bài viết
  3

  Mặc định

  mọi người cho tớ làm quen với nhé,tớ là mem mới mà

 

 
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trưởng khoa của Học viện Tài chính đánh bạc
  By Luan_LangKhach in forum Tin tức-Thời sự
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-15-2009, 08:37 AM
 2. những khoảng trống tâm hồn
  By ong anh in forum Cảm xúc
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-14-2008, 12:59 AM
 3. SV Bách Khoa ~> ko đỡ nổi
  By ♥Cupid♥ in forum Hỷ Lạc Quán
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 12-01-2008, 07:43 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
 •  

Phim Sex phim sex chau a xnxx.com lauxanh.us vungtrom.com tokyo hot Phim Sex Phim Sex Hiep Dam Phim Sex Khong Che XNXX.COM Lauxanh.us VungTrom.Com

Back to top