1. Diễn đàn vừa tiến hành chuyển dữ liệu thành công và khôi phục lại những gì vốn có. Vì vậy, trong thời gian này mọi bài viết mang tính chất "QUẢNG CÁO" - "SPAM" - "CHÈN LINK"... sẽ bị "XÓA", thậm chí có thể "BANE" nick hoặc "XÓA TẤT CẢ CÁC BÀI VIẾT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY + BANE" nick. Thời gian nào hợp lý thì BQT sẽ thông báo mở lại.

Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân hàng

Thảo luận trong 'Tài liệu tham khảo (cung cấp bởi sinh viên)' bắt đầu bởi Z, 20/7/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Z

  Z ... Ctrl + X ...

 2. Z

  Z ... Ctrl + X ...

  SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN
  CẤP I CẤP II
  LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG
  111 Tiền mặt
  1111 Tiền mặt Việt Nam
  1112 Ngoại tệ
  1113

  112 Tiền gửi ngân hàng
  1121 Tiền Việt Nam
  1122 Ngoại tệ
  1123 Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

  113 Tiền đang chuyển
  1131 Tiền Việt Nam
  1132 Ngoại tệ

  121 Đầu tư tài chính ngắn hạn
  1211 Cổ phiếu
  1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

  128 Đầu tư tài chính ngắn hạn khác
  1281 Tiền gửi có kỳ hạn
  1282 Đầu tư ngắn hạn khác

  129 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

  131 Phải thu của khách hàng

  133 Thuế GTGT được khấu trừ
  1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
  1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

  136 Phải thu nội bộ
  1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
  1368 Phải thu nội bộ khác

  138 Phải thu khác
  1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
  1385 Phải thu về cổ phần hóa
  1388 Phải thu khác

  139 Dự phòng các khoản thu khó đòi

  141 Tạm ứng

  142 Chi phí trả trước ngắn hạn

  144 Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

  151 Hàng hóa mua đang đi đường

  152 Nguyên liệu, vật liệu

  153 Công cụ, dụng cụ

  154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

  155 Thành phẩm

  156 Hàng hóa
  1561 Giá mua hàng hóa
  1562 Chi phí thu mua hàng hóa
  1567 Hàng hóa bất động sản

  157 Hàng gửi đi bán

  158 Hàng hóa kho bảo thuế

  159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  161 Chi sự nghiệp
  1611 Chi sự nghiệp năm trước
  1612 Chi sự nghiệp năm nay

  LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN

  211 Tài sản cố định hữu hình
  2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
  2112 Máy móc, thiết bị
  2113 Phương tiện vận tải truyền dẫn
  2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
  2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm
  2118 Tài sản cố định khác

  212 Tài sản cố định thuê tài chính

  213 Tài sản cố định vô hình
  2131 Quyền sử dụng đất
  2132 Quyền phát hành
  2133 Bản quyền, bằng sáng chế
  2134 Nhãn hiệu hàng hóa
  2135 Phần mềm máy tính
  2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
  2138 Tài sản cố định vô hình khác

  214 Hao mòn TSCĐ
  2141 Hao mòn TSCĐ cố định hữu hình
  2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
  2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
  2147 Hao mòn bất động sản đầu tư

  217 Bất động sản đầu tư

  221 Đầu tư vào công ty con

  222 Vốn góp liên doanh

  223 Đầu tư vào công ty liên kết

  228 Đầu tư dài hạn khác
  2281 Cổ phiếu
  2282 Trái phiếu
  2288 Đầu tư dài hạn khác

  229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

  241 Xây dựng cơ bản dở dang
  2411 Mua sắm TSCĐ
  2412 Xây dựng cơ bản
  2413 Sửa chữa lớn TSCĐ

  242 Chi phí trả trước dài hạn

  243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

  244 Ký qũy, ký cược dài hạn

  LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ

  311 Vay ngắn hạn

  315 Nợ dài hạn đến hạn trả

  331 Phải trả người bán

  333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  3331 Thuế GTGT phải nộp
  33311 Thuế GTGT đầu ra
  33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
  3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
  3333 Thuế xuất nhập khẩu
  3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3336 Thuế tài nguyên
  3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
  3338 Các loại thuế khác
  3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

  334 Phải trả người lao động
  3341 Phải trả công nhân viên
  3342 Phải trả người lao động khác

  335 Chi phí phải trả

  336 Phải trả nội bộ

  337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

  338 Phải trả, phải nộp khác
  3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
  3382 Kinh phí công đoàn
  3383 Bảo hiểm xã hội
  3384 Bảo hiểm y tế
  3385 Phải trả về cổ phần hóa
  3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
  3387 Doanh thu chưa thực hiện
  3388 Phải trả, phải nộp khác

  341 Vay dài hạn

  342 Nợ dài hạn

  343 Trái phiếu phát hành
  3431 Mệnh giá trái phiếu
  3432 Chiết khấu trái phiếu
  3434 Phụ trội trái phiếu

  344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

  347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

  351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

  352 Dự phòng phải trả

  LOẠI 4: NGUỒN VỐN CHỦ SỠ HỮU

  411 Nguồn vốn kinh doanh
  4111 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu
  4112 Thặng dư vốn cổ phần
  4118 Vốn khác

  412 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tài sản

  413 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái
  4131 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
  4132 Chênh lệnh tỉ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB

  414 Quỹ đầu tư phát triển

  415 Quỹ dự phòng tài chính

  418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

  419 Cổ phiếu quỹ

  421 Lợi nhuận chưa phân phối
  4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
  4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

  431 Quỹ khen thưởng phúc lợi
  4311 Quỹ khen thưởng
  4312 Quỹ phúc lợi
  4313 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

  441 Ngồn vố đầu tư xây dựng cơ bản

  461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
  4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
  4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

  466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

  LOẠI 5: DOANH THU
  511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  5111 Doanh thu bán hàng hóa
  5112 Doanh thu các thành phẩm
  5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
  5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá
  5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

  512 Doanh thu bán hàng nội bộ
  5121 Doanh thu bán hàng hóa
  5122 Doanh thu bán các thành phẩm
  5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ

  515 Doanh thu hoạt động tài chính khác

  521 Chiết khấu thương mại

  531 Hàng bán bị trả lại

  532 Giảm giá hàng bán

  LOẠI 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

  611 Mua hàng
  6111 Mua nguyện vật liệu
  6112 Mua hàng hóa

  621 Chi phí nguyên vậ liệu trực tiếp

  622 Chi phí nhân công trực tiếp

  623 Chi phí sử dụng máy thi công
  6231 Chi phí nhân công
  6232 Chi phí vật liệu
  6233 Chi phí dụng cụ sản xuất
  6234 Chi phí khấu hao máy thi công
  6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6238 Chi phí bằng tiền khác

  627 Chi phí sản xuất chung
  6271 Chi phí nhân viên phân xưởng
  6272 Chi phí vật liệu
  6273 Chi phí dụng cụ sản xuất
  6274 Chi phí khấu hao TSCĐ
  6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6278 Chi phí bằng tiền khác

  631 Giá thành sản xuất

  632 Giá vốn hàng bán

  635 Chi phí tài chính

  641 Chi phí bán hàng
  6411 Chi phí nhân viên
  6412 Chi phí vật liệu bao bì
  6413 Chi phí dụng cụ đồ dùng
  6414 Chi phí khấu hao TSCĐ
  6415 Chi phí bảo hành
  6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6418 Chi phí bằng tiền khác

  642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
  6421 Chi phí nhân viên quản lý
  6422 Chi phí vậ liệu quản lý
  6423 Chi phí đồ dùng văn phòng
  6424 Chi phí khấu hao tài sản cố định
  6425 Thuế phí và lệ phí
  6426 Chi phí dự phòng
  6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6428 Chi phí bằng tiền khác

  LOẠI 7: THU NHẬP KHÁC
  711 Thu nhập khác

  LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC
  811 Chi phí khác

  821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành
  8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

  LOẠI 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  911 Xác định kết quả kinh doanh

  TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

  001 Tài sản thuê ngoài

  002 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hàng, nhận gia công

  003 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

  004 Nợ khó đòi đã xử lý

  007 Ngoại tệ các loại
  1 person likes this.
 3. mình thấy cái này sao giống nguyên lí kế toán thế.theo mình được biết thì mình đang học môn kế toán ngân hàng thầy có một số tài khoản không giống NLKT.ví dụ:42: tiền gửi của khách hàng;421:tiền gửi của KH bằng đồng việt nam mà.bạn có thể xem lại không
 4. Thay cái bảng hệ thống tài khoản đi bạn , bảng này down về check thấy sai nhiều quá:(
 5. Post nhầm ùi, HTTKKTNH khác với TKKTDN...
  Mọi người tham khảo httkktnh taih file đính kèm nha.

  Các file đính kèm:

  6 people like this.
 6. ban dau la he thong tai khoan cua kt doanh nghiep, hjc ty nua thi chet anh e
 7. sao giong httk cua nlkt wa pan oi
 8. uhm.tớ cũng thấy thế,tớ đang cần tk kế toán Ngân Hnag lắm ne
 9. các mem ơi,ngủ sớm mai con đi học:chem:
 10. mọi người cho tớ làm quen với nhé,tớ là mem mới mà
 11. day la he thong TK ke toan DN ma, co phai NH dau
 12. hic
  nhầm rồi thì phải đầu đề là TKKT NH mà...
 13. Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
  (Tài liệu tham khảo)
  SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN​
  Cấp I Cấp II Cấp III
  Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư
  10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý

  101 Tiền mặt bằng đồng Việt nam
  1011 Tiền mặt tại đơn vị
  1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
  1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
  1014 Tiền mặt tại máy ATM
  1019 Tiền mặt đang vận chuyển
  103 Tiền mặt ngoại tệ
  1031 Ngoại tệ tại đơn vị
  1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ
  1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ
  1039 Ngoại tệ đang vận chuyển
  104 Chứng từ có giá trị ngoại tệ
  1041 Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị
  1043 Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu
  1049 Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển
  105 Kim loại quý, đá quý
  1051 Vàng tại đơn vị
  1052 Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ
  1053 Vàng đang mang đi gia công, chế tác
  1054 Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển
  1058 Kim loại quý, đá quý khác

  11 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
  111 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
  1111 Tiền gửi phong toả
  1113 Tiền gửi thanh toán
  1116 Tiền ký quỹ bảo lãnh
  112 Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
  1121 Tiền gửi phong toả
  1123 Tiền gửi thanh toán
  1126 Tiền ký quỹ bảo lãnh

  12 Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
  121 Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ
  1211 Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
  1212 Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc
  122 Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN
  123 Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn
  129 Dự phòng giảm giá

  13 Tiền, vàng gửi tại TCTD khác
  131 Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
  1311 Tiền gửi không kỳ hạn
  1312 Tiền gửi có kỳ hạn
  132 Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
  1321 Tiền gửi không kỳ hạn
  1322 Tiền gửi có kỳ hạn
  133 Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài
  1331 Tiền gửi không kỳ hạn
  1332 Tiền gửi có kỳ hạn
  1333 Tiền gửi chuyên dùng
  134 Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài
  1341 Tiền gửi không kỳ hạn
  1342 Tiền gửi có kỳ hạn
  1343 Tiền gửi chuyên dùng
  135 Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước
  1351 Vàng gửi không kỳ hạn
  1352 Vàng gửi có kỳ hạn
  136 Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài
  1361 Vàng gửi không kỳ hạn
  1362 Vàng gửi có kỳ hạn

  14 Chứng khoán kinh doanh
  141 Chứng khoán Nợ
  1411 Chứng khoán Chính phủ
  1412 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành
  1413 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  1414 Chứng khoán nước ngoài
  142 Chứng khoán Vốn
  1421 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành
  1422 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  1423 Chứng khoán nước ngoài
  148 Chứng khoán kinh doanh khác
  149 Dự phòng giảm giá chứng khoán

  15 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
  151 Chứng khoán Chính phủ
  152 Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành
  153 Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  154 Chứng khoán Nợ nước ngoài
  155 Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành
  156 Chứng khoán Vốn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  157 Chứng khoán Vốn nước ngoài
  159 Dự phòng giảm giá chứng khoán

  16 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
  161 Chứng khoán Chính phủ
  162 Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành
  163 Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành
  164 Chứng khoán Nợ nước ngoài
  169 Dự phòng giảm giá chứng khoán

  Loại 2: Hoạt động tín dụng
  20 Cho vay các tổ chức tín dụng khác
  201 Cho vay các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam
  2011 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2012 Nợ cần chú ý
  2013 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2014 Nợ nghi ngờ
  2015 Nợ có khả năng mất vốn

  202 Cho vay các TCTD trong nước bằng ngoại tệ
  2021 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2022 Nợ cần chú ý
  2023 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2024 Nợ nghi ngờ
  2025 Nợ có khả năng mất vốn
  203 Cho vay các TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ
  2031 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2032 Nợ cần chú ý
  2033 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2034 Nợ nghi ngờ
  2035 Nợ có khả năng mất vốn
  205 Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác
  2051 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2052 Nợ cần chú ý
  2053 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2054 Nợ nghi ngờ
  2055 Nợ có khả năng mất vốn
  209 Dự phòng rủi ro
  2091 Dự phòng cụ thể
  2092 Dự phòng chung

  21 Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
  211 Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt nam
  2111 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2112 Nợ cần chú ý
  2113 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2114 Nợ nghi ngờ
  2115 Nợ có khả năng mất vốn
  212 Cho vay trung hạn bằng đồng Việt nam
  2121 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2122 Nợ cần chú ý
  2123 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2124 Nợ nghi ngờ
  2125 Nợ có khả năng mất vốn
  213 Cho vay dài hạn bằng đồng Việt nam
  2131 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2132 Nợ cần chú ý
  2133 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2134 Nợ nghi ngờ
  2135 Nợ có khả năng mất vốn
  214 Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2141 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2142 Nợ cần chú ý
  2143 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2144 Nợ nghi ngờ
  2145 Nợ có khả năng mất vốn
  215 Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2151 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2152 Nợ cần chú ý
  2153 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2154 Nợ nghi ngờ
  2155 Nợ có khả năng mất vốn
  216 Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2161 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2162 Nợ cần chú ý
  2163 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2164 Nợ nghi ngờ
  2165 Nợ có khả năng mất vốn
  219 Dự phòng rủi ro
  2191 Dự phòng cụ thể
  2192 Dự phòng chung

  22 Chiết khấu thương phiếu và các Giấy tờ có giá đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
  221 Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  2211 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2212 Nợ cần chú ý
  2213 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2214 Nợ nghi ngờ
  2215 Nợ có khả năng mất vốn
  222 Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ
  2221 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2222 Nợ cần chú ý
  2223 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2224 Nợ nghi ngờ
  2225 Nợ có khả năng mất vốn
  229 Dự phòng rủi ro
  2291 Dự phòng cụ thể
  2292 Dự phòng chung

  23 Cho thuê tài chính
  231 Cho thuê tài chính bằng đồng Việt nam
  2311 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2312 Nợ cần chú ý
  2313 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2314 Nợ nghi ngờ
  2315 Nợ có khả năng mất vốn
  232 Cho thuê tài chính bằng ngoại tệ
  2321 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2322 Nợ cần chú ý
  2323 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2324 Nợ nghi ngờ
  2325 Nợ có khả năng mất vốn
  239 Dự phòng rủi ro
  2391 Dự phòng cụ thể
  2392 Dự phòng chung

  24 Bảo lãnh
  241 Các khoản trả thay khách hàng bằng đồng Việt nam
  2412 Nợ cần chú ý
  2413 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2414 Nợ nghi ngờ
  2415 Nợ có khả năng mất vốn
  242 Các khoản trả thay khách hàng bằng ngoại tệ
  2422 Nợ cần chú ý
  2423 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2424 Nợ nghi ngờ
  2425 Nợ có khả năng mất vốn
  249 Dự phòng rủi ro
  2491 Dự phòng cụ thể
  2492 Dự phòng chung

  25 Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư
  251 Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế
  2511 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2512 Nợ cần chú ý
  2513 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2514 Nợ nghi ngờ
  2515 Nợ có khả năng mất vốn
  252 Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của Chính phủ
  2521 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2522 Nợ cần chú ý
  2523 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2524 Nợ nghi ngờ
  2525 Nợ có khả năng mất vốn
  253 Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác
  2531 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2532 Nợ cần chú ý
  2533 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2534 Nợ nghi ngờ
  2535 Nợ có khả năng mất vốn
  254 Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế
  2541 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2542 Nợ cần chú ý
  2543 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2544 Nợ nghi ngờ
  2545 Nợ có khả năng mất vốn
  255 Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ
  2551 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2552 Nợ cần chú ý
  2553 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2554 Nợ nghi ngờ
  2555 Nợ có khả năng mất vốn
  256 Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác
  2561 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2562 Nợ cần chú ý
  2563 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2564 Nợ nghi ngờ
  2565 Nợ có khả năng mất vốn
  259 Dự phòng rủi ro
  2591 Dự phòng cụ thể
  2592 Dự phòng chung

  26 Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài
  261 Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam
  2611 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2612 Nợ cần chú ý
  2613 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2614 Nợ nghi ngờ
  2615 Nợ có khả năng mất vốn
  262 Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam
  2621 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2622 Nợ cần chú ý
  2623 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2624 Nợ nghi ngờ
  2625 Nợ có khả năng mất vốn
  263 Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam
  2631 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2632 Nợ cần chú ý
  2633 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2634 Nợ nghi ngờ
  2635 Nợ có khả năng mất vốn
  264 Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2641 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2642 Nợ cần chú ý
  2643 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2644 Nợ nghi ngờ
  2645 Nợ có khả năng mất vốn
  265 Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2651 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2652 Nợ cần chú ý
  2653 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2654 Nợ nghi ngờ
  2655 Nợ có khả năng mất vốn
  266 Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng
  2661 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2662 Nợ cần chú ý
  2663 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2664 Nợ nghi ngờ
  2665 Nợ có khả năng mất vốn
  267 Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam
  2671 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2672 Nợ cần chú ý
  2673 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2674 Nợ nghi ngờ
  2675 Nợ có khả năng mất vốn
  268 Tín dụng khác bằng ngoại tệ và vàng
  2681 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2682 Nợ cần chú ý
  2683 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2684 Nợ nghi ngờ
  2685 Nợ có khả năng mất vốn
  269 Dự phòng rủi ro
  2691 Dự phòng cụ thể
  2692 Dự phòng chung

  27 Tín dụng khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
  271 Cho vay vốn đặc biệt
  2711 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2712 Nợ cần chú ý
  2713 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2714 Nợ nghi ngờ
  2715 Nợ có khả năng mất vốn
  272 Cho vay thanh toán công nợ
  2721 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2722 Nợ cần chú ý
  2723 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2724 Nợ nghi ngờ
  2725 Nợ có khả năng mất vốn
  273 Cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước
  2731 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2732 Nợ cần chú ý
  2733 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2734 Nợ nghi ngờ
  2735 Nợ có khả năng mất vốn
  275 Cho vay khác
  2751 Nợ đủ tiêu chuẩn
  2752 Nợ cần chú ý
  2753 Nợ dưới tiêu chuẩn
  2754 Nợ nghi ngờ
  2755 Nợ có khả năng mất vốn
  279 Dự phòng rủi ro
  2791 Dự phòng cụ thể
  2792 Dự phòng chung

  28 Các khoản nợ chờ xử lý
  281 Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ
  282 Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử
  283 Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm
  284 Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu nợ
  285 Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động
  289 Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý

  29 Nợ cho vay được khoanh
  291 Cho vay ngắn hạn
  292 Cho vay trung hạn
  293 Cho vay dài hạn
  299 Dự phòng rủi ro nợ được khoanh
 14. Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác
  30 Tài sản cố định
  301 Tài sản cố định hữu hình
  3012 Nhà cửa, vật kiến trúc
  3013 Máy móc, thiết bị
  3014 Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
  3015 Thiết bị, dụng cụ quản lý
  3019 TSCĐ hữu hình khác
  302 Tài sản cố định vô hình
  3021 Quyền sử dụng đất
  3024 Phần mềm máy vi tính
  3029 TSCĐ vô hình khác
  303 Tài sản cố định thuê tài chính
  304 Bất động sản đầu tư
  305 Hao mòn TSCĐ
  3051 Hao mòn TSCĐ hữu hình
  3052 Hao mòn TSCĐ vô hình
  3053 Hao mòn TSCĐ đi thuê
  3054 Hao mòn bất động sản đầu tư

  31 Tài sản khác
  311 Công cụ lao động đang dùng
  312 Giá trị CCLĐ đang dùng đã ghi vào chi phí
  313 Vật liệu

  32 Xây dựng cơ bản , mua sắm TSCĐ
  321 Mua sắm TSCĐ
  322 Chi phí XDCB
  3221 Chi phí công trình
  3222 Vật liệu dùng cho XDCB
  3223 Chi phí nhân công
  3229 Chi phí khác
  323 Sửa chữa TSCĐ

  34 Góp vốn, đầu tư dài hạn
  341 Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam
  342 Vốn góp liên doanh bằng đồng Việt Nam
  3421 Vốn góp liên doanh với các TCTD khác
  3422 Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế
  343 Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam
  344 Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam
  345 Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ
  346 Vốn góp liên doanh bằng ngoại tệ
  3461 Vốn góp liên doanh với các TCTD khác
  3462 Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế
  347 Đầu tư vào công ty liên kết bằng ngoại tệ
  348 Đầu tư dài hạn khác bằng ngoại tệ
  349 349 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

  35 Các khoản phải thu bên ngoài
  351 Ký quỹ, thế chấp, cầm cố
  352 Các khoản tham ô, lợi dụng
  353 Thanh toán với Ngân sách Nhà nước
  3531 Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước
  3532 Thuế giá trị gia tăng đầu vào
  3535 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  3539 Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán
  355 Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ
  359 Các khoản khác phải thu

  36 Các khoản phải thu nội bộ
  361 Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt nam
  3612 Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ
  3613 Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên
  3614 Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý
  3615 Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên TCTD
  3619 Các khoản phải thu khác
  362 Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng ngoại tệ
  3622 Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài
  3623 Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên
  3629 Các khoản phải thu khác
  366 Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ
  3661 Các khoản phải thu từ các chi nhánh
  3662 Các khoản phải thu từ Hội sở chính
  369 Các khoản phải thu khác
  3692 Giá trị khoản nợ giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản
  3699 Các khoản phải thu khác

  38 Các tài sản Có khác
  381 Góp vốn đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam
  382 Góp vốn đồng tài trợ bằng ngoại tệ
  383 Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam
  384 Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ
  385 Đầu tư bằng đồng Việt nam vào các thiết bị cho thuê tài chính
  386 Đầu tư bằng ngoại tệ vào các thiết bị cho thuê tài chính
  387 Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ xử lý
  388 Chi phí chờ phân bổ
  389 Tài sản có khác

  39 Lãi và phí phải thu
  391 Lãi phải thu từ tiền gửi
  3911 Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam.
  3912 Lãi phải thu từ tiền gửi bằng ngoại tệ
  392 Lãi phải thu từ đầu tư chứng khoán
  3921 Lãi phải thu từ tín phiếu NHNN và tín phiếu Kho bạc
  3922 Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
  3923 Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
  394 Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng
  3941 Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam
  3942 Lãi phải thu từ cho vay bằng ngoại tệ và vàng
  3943 Lãi phải thu từ cho thuê tài chính
  3944 Lãi phải thu từ khoản trả thay khách hàng

  396 Lãi phải thu từ các công cụ tài chính phái sinh
  3961 Giao dịch hoán đổi
  3962 Giao dịch kỳ hạn
  3963 Giao dịch tương lai
  3964 Giao dịch quyền lựa chọn
  397 Phí phải thu
  1 person likes this.
 15. Loại 4: Các khoản phải trả40 Các khoản Nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước
  401 Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt nam
  402 Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ
  403 Vay Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam
  4031 Vay theo hồ sơ tín dụng
  4032 Vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá
  4033 Vay cầm cố các giấy tờ có giá
  4034 Vay thanh toán bù trừ
  4035 Vay hỗ trợ đặc biệt
  4038 Vay khác
  4039 Nợ quá hạn
  404 Vay Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ
  4041 Nợ vay trong hạn
  4049 Nợ quá hạn

  41 Các khoản Nợ các Tổ chức tín dụng khác
  411 Tiền gửi của các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam
  4111 Tiền gửi không kỳ hạn
  4112 Tiền gửi có kỳ hạn
  412 Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
  4121 Tiền gửi không kỳ hạn
  4122 Tiền gửi có kỳ hạn
  413 Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam
  4131 Tiền gửi không kỳ hạn
  4132 Tiền gửi có kỳ hạn
  414 Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ
  4141 Tiền gửi không kỳ hạn
  4142 Tiền gửi có kỳ hạn
  415 Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam
  4151 Nợ vay trong hạn
  4159 Nợ quá hạn
  416 Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ
  4161 Nợ vay trong hạn
  4169 Nợ quá hạn
  417 Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam
  4171 Nợ vay trong hạn
  4179 Nợ quá hạn
  418 Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ
  4181 Nợ vay trong hạn
  4189 Nợ quá hạn
  419 Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác

  42 Tiền gửi của khách hàng
  421 Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt nam
  4211 Tiền gửi không kỳ hạn
  4212 Tiền gửi có kỳ hạn
  4214 Tiền gửi vốn chuyên dùng
  422 Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng ngoại tệ
  4221 Tiền gửi không kỳ hạn
  4222 Tiền gửi có kỳ hạn
  4224 Tiền gửi vốn chuyên dùng
  423 Tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt nam
  4231 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
  4232 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
  4238 Tiền gửi tiết kiệm khác
  424 Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng
  4241 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
  4242 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
  425 Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng đồng Việt nam
  4251 Tiền gửi không kỳ hạn
  4252 Tiền gửi có kỳ hạn
  4254 Tiền gửi vốn chuyên dùng
  426 Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng ngoại tệ
  4261 Tiền gửi không kỳ hạn
  4262 Tiền gửi có kỳ hạn
  4264 Tền gửi vốn chuyên dùng
  427 Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam
  4271 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc
  4272 Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)
  4273 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ
  4274 Ký quỹ bảo lãnh
  4277 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính
  4279 Bảo đảm các khoản thanh toán khác
  428 Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ
  4281 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc
  4282 Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)
  4283 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ
  4284 Ký quỹ bảo lãnh
  4287 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính
  4289 Bảo đảm các khoản thanh toán khác

  43 Tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ có giá
  431 Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  432 Chiết khấu giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  433 Phụ trội giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  434 Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng
  435 Chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng
  436 Phụ trội giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng

  44 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay
  441 Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt nam
  4411 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
  4412 Vốn nhận của Chính phủ
  4413 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước
  442 Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ
  4421 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài
  4422 Vốn nhận của Chính phủ
  4423 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

  45 Các khoản phải trả cho bên ngoài
  451 Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ
  452 Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
  4521 Tiền giữ hộ và đợi thanh toán
  4523 Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý
  453 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  4531 Thuế giá trị gia tăng phải nộp
  4534 Thuế thu nhập doanh nghiệp
  4535 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  4538 Các loại thuế khác
  4539 Các khoản phải nộp khác
  454 Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt nam
  455 Chuyển tiền phải trả bằng ngoại tệ
  458 Chênh lệch mua bán nợ chờ xử lý
  459 Các khoản chờ thanh toán khác
  4591 Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ
  4599 Các khoản chờ thanh toán khác

  46 Các khoản phải trả nội bộ
  461 Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý
  462 Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng
  466 Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD
  4661 Các khoản phải trả các chi nhánh
  4662 Các khoản phải trả Hội sở chính
  467 Giá trị khoản nợ nhận của Ngân hàng thương mại để quản lý và khai thác
  469 Các khoản phải trả khác

  47 Các giao dịch ngoại hối
  471 Mua bán ngoại tệ kinh doanh
  4711 Mua bán ngoại tệ kinh doanh
  4712 Thanh toán mua bán ngoại tệ kinh doanh
  473 Giao dịch hoán đổi (SWAP)
  4731 Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ
  4732 Giá trị giao dịch hoán đổi tiền tệ
  474 Giao dịch kỳ hạn (FORWARD)
  4741 Cam kết giao dịch kỳ hạn tiền tệ
  4742 Giá trị giao dịch kỳ hạn tiền tệ
  475 Giao dịch tương lai (FUTURES)
  4751 Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ
  4752 Giá trị giao dịch tương lai tiền tệ
  476 Giao dịch quyền chọn (OPTIONS)
  4761 Cam kết giao dịch quyền chọn tiền tệ
  4762 Giá trị giao dịch quyền chọn tiền tệ
  478 Tiêu thụ vàng bạc, đá quý

  48 Các tài sản Nợ khác
  481 Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt nam
  482 Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng ngoại tệ
  483 Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam
  484 Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ
  485 Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm
  486 Thanh toán đối với các công cụ tài chính phái sinh
  4861 Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi (SWAP)
  4862 Thanh toán đối với giao dịch kỳ hạn (FORWARD)
  4863 Thanh toán đối với giao dịch tương lai (FUTURES)
  4864 Thanh toán đối với giao dịch quyền chọn (OPTIONS)
  487 Cấu phần nợ của Cổ phiếu ưu đãi
  488 Doanh thu chờ phân bổ
  489 Dự phòng rủi ro khác
  4891 Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác
  4892 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  4895 Dự phòng chung đối với các cam kết đưa ra
  4899 Dự phòng rủi ro khác
  49 Lãi và phí phải trả
  491 Lãi phải trả cho tiền gửi
  4911 Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam
  4912 Lãi phải trả cho tiền gửi bằng ngoại tệ
  4913 Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam
  4914 Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ
  492 Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá
  4921 Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam
  4922 Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ
  493 Lãi phải trả cho tiền vay
  4931 Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam
  4932 Lãi phải trả cho tiền vay bằng ngoại tệ
  494 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay
  4941 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng đồng Việt Nam
  4942 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ
  496 Lãi phải trả cho các công cụ tài chính phái sinh
  4961 Giao dịch hoán đổi
  4962 Giao dịch kỳ hạn
  4963 Giao dịch tương lai
  4964 Giao dịch quyền lựa chọn
  497 Phí phải trả
  1 person likes this.
 16. Loại 5: Hoạt động thanh toán
  50 Thanh toán giữa các Tổ chức tín dụng
  501 Thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng
  5011 Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì
  5012 Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên
  502 Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng
  509 Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng

  51 Thanh toán chuyển tiền
  511 Chuyển tiền năm nay của đơn vị chuyển tiền
  5111 Chuyển tiền đi năm nay
  5112 Chuyển tiền đến năm nay
  5113 Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý
  512 Chuyển tiền năm trước của đơn vị chuyển tiền
  5121 Chuyển tiền đi năm trước
  5122 Chuyển tiền đến năm trước
  5123 Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý
  513 Thanh toán chuyển tiền năm nay tại Trung tâm thanh toán
  5131 Thanh toán chuyển tiền đi năm nay
  5132 Thanh toán chuyển tiền đến năm nay
  5133 Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý
  514 Thanh toán chuyển tiền năm trước tại Trung tâm thanh toán
  5141 Thanh toán chuyển tiền đi năm trước
  5142 Thanh toán chuyển tiền đến năm trước
  5143 Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý
  519 Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng Ngân hàng
  5191 Điều chuyển vốn
  5192 Thu hộ, chi hộ
  5199 Thanh toán khác

  52 Thanh toán liên hàng
  521 Thanh toán liên hàng năm nay trong toàn hệ thống Ngân hàng
  5211 Liên hàng đi năm nay
  5212 Liên hàng đến năm nay
  5213 Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu
  5214 Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu
  5215 Liên hàng đến năm nay còn sai lầm

  522 Thanh toán liên hàng năm trước trong toàn hệ thống NH
  5221 Liên hàng đi năm trước
  5222 Liên hàng đến năm trước
  5223 Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu
  5224 Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu
  5225 Liên hàng đến năm trước còn sai lầm
  5226 Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước
  5227 Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước

  523 Thanh toán liên hàng năm nay trong từng tỉnh, thành phố
  5231 Liên hàng đi năm nay trong từng tỉnh, thành phố
  5232 Liên hàng đến năm nay trong từng tỉnh, thành phố
  5233 Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
  5234 Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
  5235 Liên hàng đến năm nay còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố

  524 Thanh toán liên hàng năm trước trong từng tỉnh, thành phố
  5241 Liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố
  5242 Liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố
  5243 Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
  5244 Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố
  5245 Liên hàng đến năm trước còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố
  5246 Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố
  5247 Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố

  56 Thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài
  562 Thanh toán song biên
  563 Thanh toán đa biên
  569 Các khoản thanh toán khác

  Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu
  60 Vốn của Tổ chức tín dụng
  601 Vốn điều lệ
  602 Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ
  603 Thặng dư vốn cổ phần
  604 Cổ phiếu quỹ
  609 Vốn khác

  61 Quỹ của Tổ chức tín dụng
  611 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
  612 Quỹ đầu tư phát triển
  6121 Quỹ đầu tư phát triển
  6122 Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo
  613 Quỹ dự phòng tài chính
  619 Quỹ khác

  62 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  621 Quỹ khen thưởng
  622 Quỹ phúc lợi
  623 Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định

  63 Chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý
  631 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  6311 Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo
  6312 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
  6313 Chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính

  632 Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý
  633 Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài chính phái sinh
  6331 Giao dịch hoán đổi
  6332 Giao dịch kỳ hạn tiền tệ
  6333 Giao dịch tương lai tiền tệ
  6334 Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ
  6338 Công cụ phái sinh khác
  64 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  641 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  642 Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định
  65 Cổ phiếu ưu đãi
  69 Lợi nhuận chưa phân phối
  691 Lợi nhuận năm nay
  692 Lợi nhuận năm trước

  Loại 7: Thu nhập
  70 Thu nhập từ hoạt động tín dụng
  701 Thu lãi tiền gửi
  702 Thu lãi cho vay
  703 Thu lãi từ đầu tư chứng khoán
  705 Thu lãi cho thuê tài chính
  709 Thu khác từ hoạt động tín dụng

  71 Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ
  711 Thu từ dịch vụ thanh toán
  712 Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh
  713 Thu từ dịch vụ ngân quỹ
  714 Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý
  715 Thu từ dịch vụ tư vấn
  716 Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm
  717 Thu phí nghiệp vụ chiết khấu
  718 Thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két
  719 Thu khác

  72 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
  721 Thu về kinh doanh ngoại tệ
  722 Thu về kinh doanh vàng
  723 Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

  74 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác
  741 Thu về kinh doanh chứng khoán
  742 Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ
  748 Thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác
  749 Thu về hoạt động kinh doanh khác

  78 Thu nhập góp vốn, mua cổ phần

  79 Thu nhập khác
  1 person likes this.
 17. ai co he thong tai khoan ke toan cho minh xin voi
 18. Thanks , have a nice day
 19. hj. thanks pan nhiu heg.
 20. casper979

  casper979 Guest

  sai rùi đây là hệ thống tài khoản kế toán dành cho doanh nghiệp
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.